THÔNG BÁO THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ THI NAT-TEST

9 / 100
BTC Kỳ thi Nat-test công bố mức thời gian chung trả kết quả thi của tất cả các kỳ thi Nat-test diễn tra trong năm
  • Kết quả thi online: Có sau 15 ngày tính từ ngày tổ chức thi
  • Kết quả thi bản giấy: Có sau 1 tháng ngày tính từ ngày tổ chức thi

BTC Kỳ thi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *