THÔNG BÁO THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ THI NAT-TEST

9 / 100
BTC Kỳ thi Nat-test công bố mức thời gian chung về việc tra kết quả thi cho tất cả các kỳ thi Nat-test trong năm như sau:

  • Kết quả thi online: Có sau khoảng 15 ngày tính từ ngày tổ chức thi
  • Kết quả giấy trả tại văn phòng: Có sau khoảng 1 tháng tính từ ngày tổ chức thi

BTC Kỳ thi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *