THÔNG TIN MỨC LỆ PHÍ THI NATTEST T2.2023

10 / 100

Mức lệ phí của kỳ thi Natest tháng 2.2023 vẫn giữ nguyên là 750.000 / hồ sơ

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ từ ngày 12/1/2023 – 18/1/2023

Thông tin chi tiết: https://nattest.com.vn/thong-bao-nhan-ho-so-thi-natest…/

Link đk ol: https://nattest.com.vn/dang-ky-thi-online/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *